The Blogs

#Friday_Focus_by_SPMESM_(9) “या नभाने या भुईला दान द्यावे; आणि या मातीतून चैतन्य गावे..”* .. पण सततच्या दुष्काळाने ही चैतन्याची परंपरा अखंड ...